Algemene voorwaarden

Definities en toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden vormen de overeenkomst die de partijen bindt, te weten SAIL AGENCY SRL, gevestigd Avenue des Dessus-de-Lives 2 te 5101 Loyers  (België), BTW BE0788460441, hierna te noemen de “verkoper” enerzijds, en de klant anderzijds. De “klant” is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij de verkoper producten bestelt. De “consument” is een individuele klant die handelt voor doeleinden die niet vallen binnen het kader van zijn commerciële, industriële, ambachtelijke of zelfstandige activiteit. Deze algemene voorwaarden kunnen op elk moment geraadpleegd worden op de website van de verkoper. Door bij de verkoper een bestelling te plaatsen, bevestigt de klant dus zijn aanvaarding van deze algemene voorwaarden. De verkoper behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden op elk ogenblik te kunnen wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. Deze wijzigingen zullen van toepassing zijn op alle later geplaatste bestellingen van producten.

Prijzen
De prijs van de producten wordt aangegeven in Euro en is inclusief alle belastingen binnen de Europese Unie. Het wordt aangegeven zonder belastingen voor de rest van de wereld.
Eventuele leveringskosten zijn niet inbegrepen in de aangegeven prijs en worden afzonderlijk berekend tijdens het bestelproces, afhankelijk van de leveringswijze en -plaats en het aantal bestelde producten.

Coupons
Kortingsbonnen zijn nooit combineerbaar met andere promoties.

Bestelling
Om een bestelling te plaatsen vult de klant zijn winkelmandje op de website van de verkoper, geeft zijn contactgegevens, facturatie- en leveringsadres op en betaalt de bestelling. Na ontvangst van de bevestiging van betaling van de bestelling door de bank, ontvangt de klant een overzicht van de bestelling, waarin met name het nummer van de bestelling, de bestelde producten en hun prijs, de onderhavige algemene voorwaarden of een link naar deze algemene voorwaarden, als ook een indicatie van de vermoedelijke leveringstermijn worden vermeld. De verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling op te schorten of te weigeren, met name indien de door de klant meegedeelde gegevens duidelijk onjuist of onvolledig blijken te zijn. De verkoper blijft eigenaar van het bestelde product tot de volledige betaling ervan.

Herroepingsrecht
De consument die bij de verkoper producten bestelt, heeft 14 kalenderdagen vanaf de datum van levering van de producten of de kennisgeving van hun beschikbaarheid op het gekozen afhaalpunt, om de verkoper zonder boete en zonder opgave van redenen mee te delen dat hij afziet van de aankoop. De consument kan de verkoper op de hoogte brengen van zijn wens om van de aankoop af te zien door middel van het hier beschikbare formulier voor herroeping. Wanneer deze termijn afloopt op een zaterdag, zondag of feestdag, wordt hij verlengd tot de eerstvolgende werkdag. De consument zendt het (de) product(en) dat (die) hij van de koop heeft herroepen in perfecte staat terug, in zijn (hun) originele verpakking. Enkel de directe terugzendingskosten zijn ten laste van de consument. De verkoper vergoedt het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending ervan. De consument die een product opent of gebruikt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn, wordt geacht te hebben afgezien van de uitoefening van zijn herroepingsrecht met betrekking tot dit product. De consument zal geen gebruik kunnen maken van het herroepingsrecht in het geval van een van de uitzonderingen genoemd in artikel 53 van Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht.

Levering
De door de verkoper opgegeven termijnen worden louter ter informatie meegedeeld en verbinden de verkoper niet. Een vertraging in de levering of voltooiing van de bestelling kan dus in geen geval aanleiding geven tot enige schadeloosstelling, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of schorsing van de verplichtingen van de klant. De bestelling wordt slechts aan de klant geleverd of voltooid na volledige betaling ervan. De overdracht van de eigendom en van de risico’s vindt plaats na de volledige betaling van de bestelling. De klant wordt er bijgevolg op gewezen dat alleen hij de risico’s draagt die verbonden zijn aan de levering.

Beschikbaarheid
De door de verkoper te koop aangeboden producten zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt. In geval dat een of meerdere producten na betaling van de bestelling niet beschikbaar zijn, verbindt de verkoper zich ertoe de klant zo snel mogelijk te verwittigen en hem de keuze te geven tussen terugbetaling, wijziging van de bestelling of een uitgestelde levering zodra de product(en) weer beschikbaar zijn.

Ontvangst van de bestelling en klachten De klant is verplicht de goede staat van de geleverde of op het gekozen afhaalpunt afgehaalde producten te controleren en na te gaan of zij overeenstemmen met de bestelde producten. Eventuele klachten moeten schriftelijk worden ingediend, binnen 14 dagen vanaf de levering van de bestelling of de kennisgeving van de beschikbaarheid van deze bestelling op het gekozen afhaalpunt. Anders kunnen zij niet in aanmerking worden genomen en wordt er met zekerheid aangenomen dat de klant de bestelling heeft aanvaard. Indien een klacht gegrond blijkt te zijn, heeft de verkoper de keuze om de betrokken producten te vervangen of terug te betalen.

Garantie

  • Wettelijke garantie voor alle klanten

Overeenkomstig de artikelen 1641 tot 1643 van het Burgerlijk Wetboek is de verkoper verplicht de producten te waarborgen tegen verborgen gebreken die deze producten ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor zij bestemd zijn, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper ze niet zou hebben gekocht of een lagere prijs zou hebben betaald indien hij ervan op de hoogte was geweest. In geval van vaststelling van een verborgen gebrek dient de klant snel te handelen, overeenkomstig artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek, en heeft hij de keuze tussen terugzending van het product met verborgen gebrek en verkrijging van de volledige terugbetaling daarvan, of het houden ervan en verkrijging van een gedeeltelijke terugbetaling. De verkoper is niet verplicht de producten te waarborgen tegen verborgen gebreken die de klant had kunnen of moeten kennen op het ogenblik van de aankoop. Evenzo moet de verkoper enkel de producten waarborgen tegen de verborgen gebreken waarvan hij op de hoogte was op het ogenblik van de verkoop en waarvan hij heeft nagelaten de klant in kennis te stellen. Enkel de factuur, het ontvangstbewijs of de bon vormen garantiebewijzen voor de koper ten opzichte van de verkoper. Deze documenten moeten door de klant worden bewaard en de originelen moeten worden voorgelegd.

  • Aanvullende wettelijke garantie voor klanten met de hoedanigheid van consument

Overeenkomstig artikel 1649 quater van het Burgerlijk Wetboek geniet de koper die de hoedanigheid van consument heeft, eveneens van een wettelijke garantie van twee jaar voor alle conformiteitsgebreken die bestonden bij de afgifte van het product en die zich binnen de twee jaar na de afgifte ervan hebben voorgedaan. Deze garantie omvat de reparatie of de vervanging van het defecte product, zonder kosten voor de consument. Indien deze reparatie of vervanging echter niet mogelijk is, buiten proportioneel nadelig is voor de verkoper of zou leiden tot ernstig ongemak voor de consument, kan aan de consument een passende korting of terugbetaling worden voorgesteld, met terugzending van de gebrekkige producten door deze laatste. In het geval dat reserveonderdelen of specifieke accessoires die nodig zijn voor de reparatie van het product niet meer verkrijgbaar zijn bij de fabrikant, kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van gebruiksmogelijkheden van het product. De consument is verplicht de verkoper schriftelijk op de hoogte te brengen van het gebrek aan naleving, binnen een termijn van maximaal twee maanden te rekenen vanaf de datum waarop het gebrek werd vastgesteld, op straffe van verval van zijn recht op vordering. Enkel de factuur, het ontvangstbewijs of de bon vormen garantiebewijzen voor de koper ten opzichte van de verkoper. Deze documenten moeten door de klant worden bewaard en de originelen moeten worden voorgelegd. De garantieperiode begint op de datum vermeld op deze documenten. Deze garantie is niet van toepassing in geval van een defect dat het gevolg is van onjuist gebruik, externe oorzaken, slecht onderhoud, gebruikelijke slijtage of elk gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies van de fabrikant of de verkoper. In geval van beschadiging, diefstal of verlies van een ter reparatie verzonden product, is de aansprakelijkheid van de verkoper in ieder geval beperkt tot de verkoopprijs van het product. De verkoper kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies of de reproductie van gegevens die zijn opgeslagen in of door elektronische apparaten die ter reparatie worden verzonden.

Aansprakelijkheid van de verkoper
De klant erkent dat de verplichtingen van de verkoper uitsluitend inspanningsverplichtingen zijn en dat de verkoper alleen aansprakelijk is voor zijn verkeerde voorstelling van zaken of opzettelijk wangedrag. Indien de klant aantoont dat er sprake is van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van de verkoper, zal de schade waarvoor de klant schadevergoeding kan vragen enkel de materiële schade omvatten die rechtstreeks voortvloeit uit een aan de verkoper toe te rekenen fout, met uitsluiting van elke andere schade, en kan deze in geen geval meer bedragen dan 75% (exclusief belastingen) van het bedrag dat effectief door de klant werd betaald voor de uitvoering van de bestelling. De klant erkent dat de verkoper niet aansprakelijk is voor enige directe of indirecte schade veroorzaakt door de geleverde producten, zoals met name een tekort, een stijging van de algemene kosten, het verlies van klanten, enz. De verkoper kan evenmin aansprakelijk worden gesteld in geval van mededeling van onjuiste gegevens door de klant, of in geval van een bestelling die in zijn naam door een derde partij werd gedaan. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om zich te informeren over eventuele beperkingen of douanerechten die door zijn land worden opgelegd aan de bestelde producten. De verkoper kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld indien de klant wordt geconfronteerd met een beperking of een bijkomende heffing die verschuldigd is ten gevolge van het door zijn land gevoerde beleid.

Intellectuele eigendom
De informatie, logo’s, ontwerpen, merken, modellen, slogans, grafische charters enz. die toegankelijk zijn via de website of catalogus van de verkoper, worden beschermd door het recht op intellectuele eigendom. Tenzij voorafgaandelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, is het de klant niet toegestaan om afgeleide werken die geheel of gedeeltelijk gebaseerd zijn op de elementen aanwezig op de website of in de catalogus van de verkoper, te wijzigen, te reproduceren, te verhuren, te lenen, te verkopen, te verdelen of te creëren.

Internet en nieuwe technologieën
De klant is zich bewust van de beperkingen en risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van het Internet en alle andere middelen waarmee de Website momenteel beschikbaar is of in de toekomst beschikbaar zal worden gesteld. De klant is zich eveneens bewust van de risico’s van opslag of overdracht van informatie via digitale of elektronische weg. De klant aanvaardt dat de verkoper niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van de website van de verkoper (als ook van eventuele toepassingen) of van het Internet, ten gevolge van de bovenvermelde risico’s. De klant aanvaardt eveneens dat de uitgewisselde elektronische informatie en de door de verkoper gecreëerde back-ups als bewijs kunnen dienen.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van het bestelproces moet de klant die als individu bestelt, persoonlijke gegevens over hem meedelen, zoals zijn familienaam, roepnaam, e-mailadres, telefoonnummer en adres. Deze gegevens worden gebruikt om de bestellingen te verwerken. Ze worden enkel aan de partners van de verkoper meegedeeld indien de klant daar uitdrukkelijk mee instemt. De verkoper verwerkt de verzamelde gegevens op vertrouwelijke wijze en in overeenstemming met de nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de privacy van de individu ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998. De klant kan op elk ogenblik, door middel van een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de verkoper, en na bewijs van zijn identiteit (door bijvoeging van een kopie van het identiteitsbewijs), kosteloos de schriftelijke mededeling bekomen van de hem betreffende persoonsgegevens die door de verkoper werden verzameld, als ook, in voorkomend geval, de verbetering, de schrapping of de verwijdering van onjuiste, onvolledige of niet ter zake doende gegevens. De kopie van zijn gegevens zal worden meegedeeld ten laatste 45 dagen na ontvangst van het verzoek.

Overmacht, onvoorzienbare omstandigheden en gebrek aan voorkennis
De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld, contractueel noch extracontractueel, in geval van tijdelijke of definitieve uitvoering van zijn verplichtingen, wanneer deze niet-uitvoering te wijten is aan overmacht of onvoorzienbare omstandigheden. De volgende gebeurtenissen zullen met name als overmacht of onvoorzienbare omstandigheden worden beschouwd: 1) het verlies of vernietiging, totaal of gedeeltelijk, van het informatiesysteem van de verkoper of van zijn gegevensbank, wanneer een van deze gebeurtenissen redelijkerwijs niet rechtstreeks aan de verkoper kan worden toegeschreven en niet is aangetoond dat de verkoper heeft nagelaten redelijke maatregelen te treffen om een van deze gebeurtenissen te voorkomen, 2) aardbevingen, 3) branden, 4) overstromingen, 5) epidemieën, 6) oorlogshandelingen of terrorisme, 7) al dan niet verklaarde stakingen, 8) lock-outs, 9) blokkades, 10) opstanden of rellen, 11) onderbreking van de levering van energie (zoals elektriciteit), 12) storing van de Internetverbinding of het gegevensopslagsysteem, 13) storing van het telecommunicatienetwerk, 14) verlies van bereik met het internet of het telecommunicatienetwerk waarvan de verkoper afhankelijk is 15) een handeling of beslissing van een derde partij wanneer deze beslissing de goede uitvoering van deze overeenkomst beïnvloedt of 16) elke andere oorzaak waar de verkoper redelijkerwijs geen controle op kan uitoefenen. Indien, ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van de wil van de verkoper, de uitvoering van zijn verbintenissen niet kan worden voortgezet of gewoonweg duurder of moeilijker wordt, verbinden de verkoper en de klant zich ertoe te goeder trouw en eerlijk te onderhandelen over een aanpassing van de contractuele voorwaarden binnen een redelijke termijn met het oog op het herstel van het evenwicht. Bij gebrek aan een akkoord binnen een redelijke termijn, kan elk van de partijen de contractuele betrekkingen tussen hen verbreken, zonder schadevergoeding of schadeloosstelling van welke aard ook.

Diverse bepalingen
De nietigheid van een bepaling van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid van de andere voorwaarden tot gevolg. Elk bezwaar met betrekking tot de door de verkoper geleverde producten of de geldigheid of de interpretatie van, of het niet naleven van deze algemene voorwaarden is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Namen.